Exekuce

Provádíme nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem a dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.

Oznámení:

Rozhodnutím Prezidia Exekutorské komory ČR byl Mgr. David Vybíral, LL.M, ustanoven zástupcem JUDr. Josefa Černého, soudního exekutora ve Zlíně, jehož výkon zanikl dnem 31.12.2016. Doručování do původní datové schránky JUDr. Josefa Černého, ID dat.schránky: i29g8a8, již není možné!!!


Oznámení: od 7.2.2013 používáme pro zasílání plnění bankovní účet č.: 210 847 2965 / 2700

pro složení jistoty od účastníků dražby účet č.: 210 861 7079 / 2700

 

 


Exekutorský úřad pro Prahu 6

Exekutorský úřad pro Prahu 6 je úřadem s působností na celém území České republiky se sídlem v Praze. Exekuci nařizuje a soudního exekutora pověřuje příslušný soud na základě návrhu oprávněného.

Při provádění exekucí se řídíme těmito předpisy upravující exekuční řízení:

  • Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
  • Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
  • Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  • Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
  • Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
  • Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

Náklady exekuce

Náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému povinný.

Oprávněnému povinný hradí i náklady spojené s vydáním exekučního titulu. Soudní exekutor je vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Způsob určení odměny exekutora a dalších nákladů exekuce obsahuje vyhl. č. 330/2001 Sb.

Výhody exekučního řízení: efektivnější, rychlejší a zákonné uspokojení práva věřitelů

Odměna exekutora

Odměnu soudního exekutora a úhradu hotových výdajů hradí povinný. Tyto náklady exekučního řízení vymůže exekutor sám na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce.