Pokyny pro povinné

Uhrazení exekuce

Během exekučního řízení se společně pohledávkou věřitele (tj. oprávněného) platí také náklady exekuce i náklady oprávněného, které byly vynaloženy při vymáhání nároku. Náklady na exekuci a náklady oprávněného jsou během exekuce určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce. Tyto náklady jsou obvykle tvořeny náklady advokáta, který zastupoval oprávněného v exekuci a/nebo náklady za sepsání návrhu na nařízení exekuce soudním exekutorem.

Telefonické projednání úhrady

Pro urychlení exekučního řízení je možné telefonické projednání úhrady vymáhané pohledávky. Při telefonickém kontaktu je vždy nutné uvést své celé jméno a spisovou značku exekuce. V případě, že nejsou tyto údaje uvedeny, může být hovor ze strany zaměstnanců Exekutorského úřadu pro Prahu 6 přerušen. Všechny telefonické hovory jsou nahrávány a tyto telefonické záznamy mohou být v případě potřeby předány orgánům činných v trestním řízení.

 

Prominutí dluhu

Prominutí dluhu nebo jeho části je výhradně v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora či zaměstnanců exekutorského úřadu. Z tohoto důvodů není možné žádat o prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu pro Prahu 6. Pokud chcete žádat o prominutí dluhu, je nutné se obrátit na oprávněného.

Uvolnění blokovaných účtů a nemovitostí

Žádat o uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí je možné až pokud je celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat a uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s povinností stanovenou právními předpisy.