Exekuce

Provádíme nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem a dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.

Oznámení: od 7.2.2013 používáme pro zasílání plnění bankovní účet č.: 210 847 2965 / 2700

pro složení jistoty od účastníků dražby účet č.: 210 861 7079 / 2700

 

Úřední hodiny

Po, St .... 9:00 – 12:00 hod, 13:00 - 16:00 hod

Exekutorský úřad pro Prahu 6

Exekutorský úřad pro Prahu 6 je úřadem s působností na celém území České republiky se sídlem v Praze. Exekuci nařizuje a soudního exekutora pověřuje příslušný soud na základě návrhu oprávněného.

Při provádění exekucí se řídíme těmito předpisy upravující exekuční řízení:

  • Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
  • Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
  • Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  • Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
  • Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
  • Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

Náklady exekuce

Náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému povinný.

Oprávněnému povinný hradí i náklady spojené s vydáním exekučního titulu. Soudní exekutor je vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Způsob určení odměny exekutora a dalších nákladů exekuce obsahuje vyhl. č. 330/2001 Sb.

Výhody exekučního řízení: efektivnější, rychlejší a zákonné uspokojení práva věřitelů

Odměna exekutora

Odměnu soudního exekutora a úhradu hotových výdajů hradí povinný. Tyto náklady exekučního řízení vymůže exekutor sám na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce.