Exekuce

Provádíme nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem a dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.

Provádění exekucí

 • srážkami ze mzdy
 • srážkami z jiných příjmů (důchod, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti atd.)
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitostí
 • postižením jiných majetkových práv - např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu
 • prodejem podniku
 • postižením nehmotných práv - průmyslových práv jako např. ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
 • postižením cenných papírů, např. akcie, podílové listy, šeky.
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech